مجیب‌الرحمان کریمی

وزارت انکشاف دهات: دسترسی مردم روستاها به آب آشامیدنی 36 درصد افزایش یافته است

اطلاعات روز: وزارت احیا و انکشاف دهات کشور اعلام کرد که دسترسی جامعه‌ی روستای افغانستان به آب آشامیدنی 36 درصد افزایش یافته است.

مجیب‌الرحمان کریمی،‌ وزیر احیا و انکشاف دهات امروز سه‌شنبه (22 عقرب) در نشست خبری در مرکز رسانه‌های حکومت گفت که میزان دسترسی جامه‌ی روستایی به آب آشامیدنی در سراسر کشور در سال جاری خورشیدی به 63 درصد رسیده است.

آقای کریمی گفت این رقم در مقایسه به سال 1393 خورشیدی، نشان دهنده‌ی افزایش 36 درصدی دسترسی مردم به آب آشامیدنی در روستاها می‌باشد در حالی در سال 1393 خورشیدی،‌ میزان دسترسی مردم به آب آشامیدنی به 27 درصد می‌رسید.

وزیر احیا و انکشاف دهات ابراز امیدواری کرد که میزان دسترسی مردم به آب آشامیدنی تا سال 1399 خورشیدی به صد درصد برسد.

آقای کریمی گفت که در چوکات برنامه‌ی آبرسانی بیش از چهار هزار و ۶۰۰ پروژه چاه‌های عمیق و ۵۳۶ شبکه‌ی آب‌رسانی در طول چهار سال در ولایت‌های مختلف ایجاد شده و عملا از آن استفاده صورت می‌گیرد.

به گفته‌ی او،‌ وزارت انکشاف دهات در این مدت حدود 189 ذخیره‌ی آب، 12 هزار و 129 متر کانال و بیش از سه هزار و 300 کاریز را ایجاد و ترمیم کرده است.

آقای کریمی که دست‌آوردهای چهار ساله‌ی وزارت احیا و انکشاف دهات را ارایه می‌کرد، افزود که راه‌سازی، آبرسانی، انکشاف صنایع روستایی، میثاق شهروندی ولیتاکا، پنج برنامه‌ی مهم این وزارت را تشکیل می‌دهد.

به گفته‌ی او در جریان چهار سال گذشته نزدیک به 115 میلیون دالر در بخش آبرسانی در سراسر کشور هزینه شده و نزدیک به سه میلیون و 500 هزار نفر از تطبیق پروژه‌های آب‌رسانی مستفید شده‌اند.

وزیر احیا و انکشاف دهات همچنان گفت که در این مدت بیش از 144 میلیون دالر در بخش آبیاری زراعتی هزینه شده که بیش از چهار میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده است.

راه‌سازی

مجیب‌الرحمان کریمی،‌ وزیر احیا و انکشاف دهات در این نشست خبری اعلام کرد که در جریان چهار سال گذشته در پروژه‌های برنامه راه‌سازی، یک هزار 540 کیلومتر جاده‌ی روستایی و سه هزار 400 متر پل درمسیر جاده‌های روستایی ساخته شده که با تطبیق این پروژه‌ها، سه میلیون و 200 هزار روز کاری ایجاد شده است.

میثاق شهروندی

آقای کریمی گفت که در برنامه‌ی میثاق شهروندی که مهمترین برنامه‌ی انکشافی حکومت افغانستان و وزارت احیا وانکشاف دهات در ده سال آینده خواهد بود، تا اکنون 124 ولسوالی را در 34 ولایت کشور تحت پوشش قرار داده و هشت هزار 24 شورای انکشافی انتخاب شده است.

او همچنان گفت که پلان‌های انکشافی شش هزار 784 روستا ترتیب شده و پنج هزار و تاکنون 329 پروژه‌ی انکشافی تصویب شده است که از این میان دو هزار 628 پروژه زیر کار قرار دارد.