این مستند تصویری به نخستین لحظات سقوط کابل به‌دست طالبان، حوادث آن روز و پس از آن، بویژه جان باختن فهیم دشتی پرداخته است.
به دنبال سقوط حکومت افغانستان و تسلط طالبان در سراسر کشور، افغانستان بدترین روزهایش در دو دهه‌ی اخیر را سپری می‌کند.
این‌جا آن‌قدر جراحت فراوان است که هیچ فرصت به پایان‌بردن چرخه‌ی اندوه فراهم نمی‌شود.