فستیوال «شبی با بودا» در روزهای دهم و یازدهم مارچ در شهر هاشتا در شمال ناروی برگزار شد. این فستیوال با هدف یادآوری و ایجاد گفت‌وگو در مورد چگونگی و چرایی تخریب بزرگ‌ترین مجسمه‌های ایستاده‌ی دنیا، آغاز شد.
این مستند تصویری به نخستین لحظات سقوط کابل به‌دست طالبان، حوادث آن روز و پس از آن، بویژه جان باختن فهیم دشتی پرداخته است.
به دنبال سقوط حکومت افغانستان و تسلط طالبان در سراسر کشور، افغانستان بدترین روزهایش در دو دهه‌ی اخیر را سپری می‌کند.
این‌جا آن‌قدر جراحت فراوان است که هیچ فرصت به پایان‌بردن چرخه‌ی اندوه فراهم نمی‌شود.