د کونړ له نښترو جوړ فرنیچرو او ودانیزو توکو د بهرنیو هغو ځای نیولی

په دولتي دفترونو او داستوګنو ځایونو کې د بهرنیو ودانیزو توکو او فرنیچرو ځای اوس کونړ کې د نښترو له لرګیو جووړو توکو نیولی. دغه ولایت کې د نښترو له لرګیو جوړ توکي اوس دهیواد ګوډ ګوډ کې پیریدونکي لري چې په دې سره د نجارۍ صنعت هم وده کړې.