ننګرهار کې د تېر کال په پرتله د ګوړې په تولید کې د پام وړ زیاتوالی راغلی

ننګرهار کې د ګنیو پراخه کرکیله او د ګوړې غوړېدلی کاروبار؛ د ګوړې کاروباریان د کورني بازار ترڅنګ د بهرني بازار غوښتنه کوي