د نجونو د دانايي تعليمي موسېسه چې د باقر نيازي او د ده د ملګرو په همت جوړه شوې ده، غواړي چې هر کال تر زرو پورې ښځينه زده کوونکې نړيوالو پوهنتونونو لپاره چمتو کړي.
د سويلي حوزې په کچه د معتادينو لوی روغتيایي مرکز کې د کندهار سربېره د هلمند، نيمروز، زابل او ارزګان يو شمېر هغه معتادين ساتل کېږي او درملنه يې روانه ده چې پر نشو د اخته کېدو کیسه يې ایرانه پېل شوې.