اشرف غنی

اشرف غنی: به افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان بر نمی‌گردم

محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور پیشین افغانستان به تازگی گفته است که حاضر نیست به افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان برگردد، اما دوست دارد به‌عنوان یک شهروند افغان به افغانستانی برگردد که تمام مردم به آن احساس تعلق کنند.

آقای غنی این اظهارات را در مصاحبه با شبکه «پی‌بی‌اس» مطرح کرده و تأکید کرده است که به افغانستانی دوست دارد برگردد که زنان، جوانان و افراد فقیر در همه چیز سهیم باشند و در نهایت، مردم افغانستان ثباتی را به‌دست بیاورند که از آنان سلب شده است.

غنی در این مصاحبه به سیاست حذف‌کردن، سرکوب، محرومیت از حقوق و انکار صدای شهروندان، به‌ویژه زنان از سوی طالبان اشاره کرده و گفته است که در صورت ادامه‌ی این وضعیت، احتمال این‌که طالبان با مقاومت مواجه شوند «بسیار زیاد» است.

رییس‌جمهور پیشین افغانستان در این مصاحبه ادعای خارج‌کردن میلیون‌ها دالر پول هنگام فرار از کشور را رد کرده و حتا گفته است که دارایی‌های شخصی‌اش غارت شده است. او تأکید کرده است که در روز ترک افغانستان «من چیزی با خود نداشتم و هیچ دارایی در خارج از کشور ندارم».

او یک بار دیگر گفته است که از زنجیره‌ی رهبری حکومت، او آخرین فردی بوده که کابل را ترک کرده است؛ زیرا به‌گفته‌ی او، نیرویی برای جنگ باقی نمانده بود و شرایطی که بتواند با فداکردن خود، نظام جمهوری را نجات بدهد نیز فراهم نبود.

غنی دولت امریکا به رهبری دونالد ترمپ، رییس‌جمهور پیشین آن کشور را به حمایت از طالبان متهم کرده و گفته است که بدون نقش دولت ترمپ، طالبان امروز اینجا [در موقعیت کنونی] نبودند.

این مصاحبه‌ی اشرف غنی تنها چند روز پس از یک‌سالگی حاکمیت طالبان در افغانستان انجام شده است. آقای غنی بارها تأکید کرده که خروج او از کابل به‌خاطر جلوگیری از خون‌ریزی بیشتر انجام شده است. او هچنین گفته است که با ترک افغانستان، لذت تحقیر یک رییس‌جمهور را از طالبان گرفته است.