فقر و زمستان؛ کاردی که به استخوان مردم رسیده است

سردی بی سابقه افغانستان را فرا گرفته است، اما برخلاف ذغال فروشی‌ها و چوپ فروشی‌ها خلوت‌اند گرانی مواد سوختی و خوراکی چالش است که زمستان را طاقت‌فرسا‌تر کرده است