عکس: شبکه‌های اجتماعی

‏مردان هندوکش؛ اکمل امیر که‌ بود؟

«جبهه آزادی» پس از نزدیک به یک هفته کشته‌شدن اکمل امیر، فرمانده خود در درگیری اخیر با طالبان در سالنگ‌ را تأیید کرد.