بازداشت پنج شهروند خارجی به جرم جعل‌کاری در کابل

اطلاعات روز: ریاست امنیت ملی کشور از بازداشت پنج شهروند‌ خارجی به جر‌م جعل و تبادله‌ی اسعار خارجی در کابل خبر داد. در خبرنامه‌ی ارسالی این ریاست به روزنامه‌ی اطلاعات روز آمده است، این افراد به جرم جعل، تزویر و تبادله‌ی اسعار جعلی خارجی در عملیات‌های جداگانه به تاریخ نهم، دهم و یازدهم قوس از مناطق مختلف کابل بازداشت شدند.

تمام این افراد شهروندان کشور کامرون اند. بر اساس خبرنامه‌ی ریاست امنیت ملی، از نزد این افراد حدود سه میلیون دالر و یوروی جعلی به‌دست آمده است. در خبرنامه آمده است، از نزد افراد بازداشت شده، مقداری مواد کیمیاوی که در تهیه‌ی اسعار جعلی از آن استفاده می‌شود‌ نیز به‌دست آمده است.

امنیت ملی می‌‌گوید، این افراد با فریب‌کاری از شهروندان به بهانه‌ی خرید مواد کیمیای پنجاه تا صد هزار دالر امریکایی پول تقاضا کرده‌اند. بر اساس معلومات ریاست امنیت ملی، این افراد به برخی از شهروندان اظهار داشته‌اند، برای خر‌یداری مواد کمیاوی به دوبی می‌روند و در آن‌جا بر اساس این مواد، میلیون‌ها دالر جعلی را به دالر اصلی تبدیل می‌نمایند.

این خبر تازه نیست، شماری از شهروندان خارجی در جریان سال‌های گذشته ‌چنین جعل‌کاری‌هایی در کشور کرده‌اند. در برخی از موارد، مقدار دالرهای جعلی در بدل خرید‌ به دکان‌داران تحویل داده شده‌اند. در همین حال، شهروندان از ارگان‌های کشفی می‌خواهند که برای جلوگیری از این کار ‌تلاش‌های لازم را انجام دهند.