رنگ و رنج؛ روایتی از اعتراض زنان افغانستان

آتنا سلطانی، هنرمندی که با رنگ، رنج و اعتراض دختران و زنان افغانستان را نقاشی می‌کند.