«دزدان، اختطاف‌چیان و مفسدین چالش فعلی مردم کابل اند»

اطلاعات روز: خوشحال سادات، معین ارشد امنیتی وزارت داخله‌ی کشور امروز (یکشنبه، ۱۲ حوت) گفت که دزدان، اختطاف‌چیان، قطاع‌الطریقان و مفسدین از چالش‌های فعلی شهروندان کابل می‌باشند.

آقای سادات که در نشستی با جمعی از وکیلان گذر شهر کابل صحبت می‌کرد، افزود: «اگر این‌ها مانند گذشته در این فکر است که کسی جلو فعالیت آنان را گرفته نمی‌تواند، از خواب بیدار شوند. حالی وقتش است که تغییر فکر دهند و چیزی که قانون است، ما آن را تطبیق می‌کنیم.»

به گفته‌ی معین امنیتی وزارت داخله‌، به پولیس هدایت داده شده است که آن عده از افرادی که علیه «نظام» اسلحه می‌گیرند و بی‌احترامی به «پرچم شریف کشور» می‌کنند، از پا در آورده شوند.

آقای سادات همچنان افزود که پولیس کشور برنامه‌ی تصفیه‌کاری مفسدین در ادارات کشور را شروع کرده است و بدون درنظرگیری با زورمندی و «غولدری» آنان را از چوکات نیروهای پولیس بیرون می‌کند.

او تأکید کرد که اگر تغییراتی بعد از این در وزارت داخله و پولیس بیاید، بر اساس ظرفیت افراد می‌باشد.

به گفته‌ی معین ارشد امنیتی وزارت داخله‌ی کشور، در چند سال گذشته، انتصاب افراد در پولیس به واسطه‌ی افراد صورت گرفته بوده و «رهبریت یا آمری که در جایی بوده، هم‌فکر و هم‌شکل» خود را در پولیس مقرر کرده‌اند.

او همچنان در قسمتی از گفته‌هایش افزود که نیروهای امنیتی کشور بدون همکاری مردم به هیچ صورت موفق به تصفیه‌ی پولیس از افراد مفسد و از بین‌بردن دزدان و اختطاف‌چیان شده نمی‌توانند.

او گفت: «پولیس کابل تعدادش بیشتر از تمام کشور آلمان است، ولی ما می‌بینیم که ارقام و جرایمی که در این‌جا وجود دارد، در جای دیگری نیست.»