خبرها

ترجمه

خبرنگار ناراضی

چهل تکه

چهل تکه

خندق تعارفات قبیله‌یی

دیروز در جایی مطلبی خواندم از یک شهروند پشتون. گله کرده بود که وقتی داعش و طالبان مردان و زنان و کودکان مناطق پشتون‌نشین را سر می‌بُرند و تیرباران می‌کنند، چرا کسی...

گزارش و تحلیل