اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود،که پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد،که اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد، اعمارشبکه آبیاری قرچه قریه قرچه ولسوالی بگرام ولایت پروان)  را با )شرکت محترم  ساختمانی ،سرک سازی و لوژستیکی اکتیف آیز) دارای جواز نمبر (۵۸۳۲۹) آدرس- بازار دهن میدان هوایی بگرام ، پروان به قیمت مجموعی (۴,۸۴۲,۱۰۲.۰۶) چهار میلیون هشتصدو چهل دو هزارو یک صدو دو اعشاریه صفر شش افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به آمریت تدارکات پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت, آبیاری ومالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم  کابل،  افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.