اطلاعات روز

وزارت مالیه‌ی طالبان نرخ مالیات اصناف کوچک را یک درصد کاهش داد

وزارت مالیه‌ی حکومت سرپرست طالبان می‌گوید که براساس فیصله‌ی کابینه‌ و کمیسیون اقتصادی این گروه، نرخ مالیات بر تشبثات کوچک از ۱،۵ درصد به ۰،۵ درصد کاهش یافته است.

در اعلامیه‌ی وزارت مالیه طالبان آمده است که این اقدام به هدف ایجاد سهولت لازم به تجار ملی، صنعت‌کاران و سرمایه‌گذاران صورت گرفته است.

به‌گفته‌‌ی این وزارت، پس از این از فروشات تشبثات کوچک به‌جای ۱.۵ درصد مالیات، ۰.۵ درصد اخذ خواهد شد.

وزارت مالیه‌ی طالبان افزوده است که کاهش مالیات، موجب تشویق متشبثین کوچک برای انجام بهتر کارها و ترغیب اشخاص بی‌کار برای پیداکردن کار و در نهایت باعث جلوگیری از فقر و رشد اقتصادی می‌شود.

پس از روی‌کارآمدن طالبان، اقتصاد افغانستان که به کمک‌های خارجی وابسته بود، فروپاشیده است. در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت کشور با گرسنگی مواجه‌اند و نیاز به کمک بشری دارند.