آفتاب سوزان و داش‌های خشت‌پزی؛ وضعیت کودکان قربانی فقر و تنگ‌دستی در بلخ

زندگی دشوار کودکان کارگر که با آرزوهای بلند و سرنوشت تاریک در داش‌های خشت پزی شهر مزارشریف سرگرم کار شاقه هستند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.