«هشت مارچ برای زنان تحت حاکمیت طالبان چه معنا دارد.»

شایسته صنف یازدهم مکتب بود که طالبان افغانستان را تصرف کردند. پیش از حضور طالبان همواره جزو بهترین‌های مکتب بود اما اکنون، مانند هزاران دختر دانش آموز از آموزش محروم شده است.