«دعوت به داوطلبی روش باز داخلی»

شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/IFAD/SNaPP2/20042021/NCB

برنامه حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2 وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه وخریداری وسایل بسته بندی حاصلات دهاقین برای ولایت های هرات، بلخ و ننگرهار را  مطابق به مشخصات ارایه شده درشرطنامه اشتراک نموده، شرطنامه مربوطه را در فلش دسک (حافظه) بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه SNaPP2 ویا از ویب سایت اداره تدارکات ملی (www.npa.gov.af) وهم چنان معلومات متذکره را میتوانند از ویب سایت وزارت زراعت، آبیاری ومالداری(www.mail.gov.af  (و ویب سایت اکبر(www.acbar.org) بدست آورده ، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی طور سربسته ازتاریخ نشراعلان  الی ۱۶/۰۶/۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل  از ظهر به آمریت تدارکات برنامه حمایت از برنامه های ملی دارای اولویت دوم SNaPP2، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.

جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ ۱۶/۰۶/۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۰ بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه SNaPP2 واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر میگردد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  (100,000.00)  یکصد هزار افغانی  میباشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.