خربوزه‌ی قندوز؛ نگرانی کشاورزان از نبود بازار و عدم صادرات به‌دلیل بلندبودن کرایه‌ی موتر

شماری از کشاورزان در ولایت قندوز می گویند حاصلات خربوزه امسال درین ولایت نسبتا خوب است اما بدلیل نباریدن باران به موقع،زیانمند شدن محصولات شان ازطریق امراض،نبود بازار ومارکیت مناسب برای فروشات ،وبهای بلند تیل وکرایه موتر آنان را با چالش های فراوانی روبرو کرده است.