احصائيه‌ی مرکزى: نفوس کشور به ٢٧ ميليون رسيده است

سال‌نامه‌ی آماری سال ١٣٩١ اداره‌ی مرکزى احصائيه نشان مى‌دهد که سال گذشته نفوس افغانستان ٥٠٠ هزار تن افزايش يافته و به ٢٧ ميليون رسيده است. در اين سال‌نامه که دیروز انتشار يافت، تذکر داده شده است  که  ١٣،٢ ميليون نفوس کشور را زنان و ١٣،٨ ميليون ديگر را مردان تشکيل مى‌دهند.

در سال‌نامه آمده است که از اين ميان ١،٥ ميليون تن را کوچى‌ها و متباقى ٢٥،٥ ميليون تن را افراد مسکون تشکيل مى‌دهد. منبع نوشته است که از مجموع نفوس کشور ٦،١ ميليون در شهرها و ١٩،٤ ميليون تن در دهات زندگى مى‌کنند و متباقى را کوچى‌ها تشکيل مى‌دهند. در سال‌نامه تذکر رفته است که از ميان ده‌ها هزار کارمند دولت، ١٢ زن و ٢٤٠ مرد به درجه‌ی دکترا، ٤٣٠ زن و ٢٦٩٧ مرد به درجه‌ی ماستر، ١١٤ زن و ٧٢٢ مرد به درجه‌ی فوق ليسانس، ٢٠٩٥ زن و ١٥٥٤٢ مرد به درجه‌ی ليسانس،  ٧٧٣ زن و ٥٨٩٨ مرد به درجه‌ی فوق بکلوريا و متباقى ٦٤٦٢٥ زن و ١٦٠١٩٥ مرد به درجه‌ی بکلوريا و پايينتر از آن تحصيل دارند.

در سال‌نامه‌ در مورد پيش‌رفت معارف در کشور گفته شده است که سال گذشته نسبت به سال ١٣٩٠ در تعداد شاگردان دختر ٤،١٢ درصد افزايش آمده و تعداد مجموعى آن‌ها به ٣،٤ ميليون رسيده است. هم‌چنان اداره‌ی مرکزى احصائيه نوشته است که سال گذشته نسبت به سال ١٣٩٠ تعداد مجموعى شاگردان مکاتب را ٨،٩ ميليون نشان داده، که از اين جمله ٥،٥ ميليون آنان را پسران تشکيل می‌دهد.

ارقام سال‌نامه‌ی اداره‌ی مرکزى احصائيه، هم‌چنان نشان می‌دهد که تعداد مجموعى معلمان مکتب‌ها در سطح کشور، به ١٩٤٤٦٥ تن می‌رسد که ٥٩٢٨٧  تن آن‌ها را زنان تشکيل می‌دهد. منبع خاطرنشان کرده است که اين رقم ٦،٩ درصد در شمار معلمان مرد و ٩،٧ درصد در تعداد‌ معلمان زن نسبت به سال ١٣٩٠ افزايش نشان می‌دهد. منبع نوشته است که سال گذشته، پنج دانشگاه دولتى و ٢٢ دانشگاه و مؤسسه‌ی تحصيلات عالى خصوصى جديداً ايجاد شده است.

به اساس معلومات اداره‌ی مرکزى احصائيه، با ايجاد مراکز ياد شده‌ی تحصيلى، تعداد مجموعى دانشگاه‌‌هاى دولتى به ٣١ و دانشگاه‌‌ها و مؤسسات تحصيلات عالى خصوصى به ٦٥ می‌رسد. براساس ارقام سال‌نامه، نزديک به ١٣٤ هزار دانش‌جوی مرد و بيش از ٢٩ هزار دانش‌جوی در بخش تحصيلات عالى مصروف آموزش‌اند. اين اداره در مورد خدمات صحى گفته است که سال گذشته، ١٧ مرکز صحى در کشور ايجاد شده و به اين ترتيب، تعداد مجموعى مراکز صحى در کشور، به ٢٠٠٩ مرکز رسيده است.

اداره‌ی احصائيه نوشته است که امراض ملاريا، توبرکلوز و ايدز در افغانستان وجود دارند و از ميان آن، سال گذشته نسبت به سال ١٣٩٠ تعداد واقعات ايدز، يک درصد افزايش يافته و رقم مجموعى واقعات ايدز به ١٣٤٧ تن رسيده است.

در اين سال‌نامه‌ هم‌چنان گفته شده است که جرايم در سال ١٣٩١ شامل قتل، قطاع‌الطريقى، اختطاف، سرقت، اختلاس، فرار محبوسان، قاچاق مواد مخدر، رشوت، کيسه‌برى، لت و کوب، قمار، زنا، جعل‌کارى و ساير جرايم‌ نسبت به سال ١٣٩٠، از حدود ٧٠٠٠ واقعه، به ببيش از ١٥٥٠٠ واقعه رسيده است.

اداره‌ی احصائيه‌ی مرکزى‌ ارقام اقتصادى را در سال ١٣٩١ اميدوار کننده خوانده و گفته است که توليد ناخالص داخلى ١٠،٩ درصد رشد کرده و ارزش توليد ناخالص داخلى سرانه، به ٧٧٩ دالر امريکايى رسيده است. منبع نوشته است که در سال ١٣٩١ زراعت در توليد ناخالص ٢٥،٤ درصد؛ صنعت ٢٠،٥  درصد؛ و خدمات ٥٠،٣  درصد سهم داشته که بلندترين سهم را سکتور خصوصى در آن دارا می‌باشد. ارقام نشان می‌دهد که در سال ١٣٩١ در کشور ٥،١ ميليون تن گندم توليد شده است که نسبت به سال قبل آن ٤٩،١  درصد افزايش را نشان می‌دهد و عامل آن، بارندگى زياد می‌باشد. ارزش توليدات صنايع خصوصى و دولتى در سال ١٣٩١، بالغ بر ١٠٨٤٣ ميليون افغانى بوده و نسبت به سال ١٣٩٠،  ٢،٧ درصد افزايش يافته است.

سال‌نامه‌ی اداره‌ی مرکزى احصائيه نشان می‌دهد که سال گذشته، به ارزش ٨٩٣٢ ميليون دالر واردات و ٤١٤،٥ ميليون دالر صادرات داشته، که نسبت به سال ١٣٩٠ واردات ٤٠ درصد و صادارت ١٠ درصد افزايش داشته است.

اداره‌ی ياد شده در مورد مخابرات و مراسلات نوشته است که تا اواخر سال ١٣٩١، در کشور ١٩،٦ ميليون سيمکارت توسط شرکت‌‌هاى مخابراتى به فروش رسيده است.

اداره‌ی مرکزى احصائيه هم‌چنان ذکر کرده که سال گذشته، شرکت هوايى دولتى آريانا، اموال بيش‌ترى را نسبت به شرکت‌هاى خصوصى هوايى انتقال داده؛ اما در مقابل شرکت‌هاى خصوصى در بخش انتقال مسافران، نسبت به اين شرکت دولتى پيشى گرفته‌اند. اين اداره بدون جزئيات نوشته است که سال گذشته نسبت به سال ١٣٩٠،  71 درصد در ساختمان و ٢١،٢  درصد در سرک‌سازى افزايش به عمل آمده است.

به اساس معلومات احصائيه‌ی مرکزى، مجموع کمک‌هاى وعده شده‌ی جامعه‌ی جهانى در سال ١٣٩١ به افغانستان، به شش ميليارد و  ٢٥٩ ميليون دالر می‌رسيد؛ اما از اين جمله سه ميليارد و ٨٩٠  میلیون پرداخت شده است. این اداره تأکيد دارد که ارقام شامل سال‌نامه، در برنامه‌ريزى و پاليسى‌سازى، مورد استفاده قرار گيرد. «پژواک»

دیدگاه‌های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *