تفکیک جنسیتی در ترانسپورت شهری کابل؛ یک موتر مردانه، یک موتر زنانه

طالبان در غرب شهر کابل در ترانسپورت شهری هم مقرارت تفکیک جنسیتی وضع کرده‌اند.

در حال حاضر در ایستگاه مزدهم پل سوخته، یک موتر برای مردان و یک موتر برای زنان در نظر گرفته شده است.

یکی از رانندگان می‌گوید که این مقرارت از چند هفته قبل وضع شده‌اند.

به گفته‌ی او، دو مأمور طالبان در ایستگاه حاضر هستند و از رعایت این مقرارت نظارت می‌کنند.

طالبان در دانشگاه‌ها، پارک‌ها و سایر اماکن عمومی نیز مقرارت تفکیک جنسیتی وضع کرده‌اند.

این گروه زنان کارمند در ادارت دولتی را از کار محروم کرده و به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه‌ی رفتن به مکتب را نمی‌دهند.