امید و خوشی دهقانان بلخی؛ توت‌زمینی امریکایی حاصل بهتر دارد

در سال‌های اخیر کشت توت زمینی در ولسوالی‌های ولایت بلخ رونق یافته و باغ‌داران حاصلات زیادی به دست‌آورده‌اند. در حال‌ حاضر پنج نوع بوته‌‌‌ی توت‌زمینی از کشورهای، آمریکا و پاکستان در مزارع ولسوالی‌های ولایت بلخ کشت شده است.