دانش: درصد جمعیت هزاره و شیعه در گزارش وزارت خارجه‌ی امریکا درست نیست

اطلاعات روز: پنج روز پس از نشر گزارش وزارت خارجه‌ی امریکا در مورد ترکیب جمعیتی افغانستان، سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری کشور می‌گوید که درصدی جمعیت هزاره و شیعه در این گزارش نادرست است.

آقای دانش امروز (دوشنبه، 26 جوزا) در رشته‌تویتی گفته است که رقم «10 تا 15 درصدی» اعلام‌شده در مورد جمعیت هزار‌ه و شیعه در گزارش وزارت خارجه‌ی امریکا دقیق نیست و این وزارت در صورت داشتن منابع خود، باید آن را اعلام کند.

او همچنان گفته است که نبود معلومات معتبر از ترکیب جمعیتی در افغانستان همیشه یکی از مشکلات بوده و حکومت مصمم است تا با توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیک به این مشکل رسیدگی کند.

آقای دانش در ادامه تأکید کرده است که از ادارات مرتبط می‌خواهد تا به روند توزیع این شناس‌نامه‌ها سرعت دهند.

در گزارش وزارت خارجه‌ی امریکا که پنج روز پیش (21 جوزا) منتشرشده، در مورد درصدی هزاره‌ها و شیعه‌ها آمده است که شیعیان 10 تا 15 درصد جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند.

در این گزارش به نقل از یک نهاد تحقیقاتی گفته شده است که حدود 90 درصد شیعه‌مذهبان در افغانستان هزاره اند.

همچنان بر مبنای این گزارش، جمعیت افغانستان 35.7 میلیون نفر تخمین شده است.