Naqibullah Eshaq

مردی در قندهار از هزینه‌ی شخصی خود برای ۵۰ کودک زمینه‌ی آموزش را فراهم کرد

مردی در ولسوالی دورافتاده‌ی پنجوایی قندهار با استخدام دو آموزگار و فراهم‌ساختن یک صنف درسی، برای بیش از ۵۰ کودک زمینه‌ی آموزش رایگان را فراهم کرده است.

این صنف درسی از چهار ماه به‌ این طرف در منطقه‌ی تالقان ولسوالی پنجوایی ایجاد شده است. این ولسوالی در سال‌های پيش گواه نبردهای شدید میان دولت پیشین و طالبان بود.

بنیانگذار این صنف، نقیب‌الله اسحاق یک مرد سال‌خورده است. او به اطلاعات روز گفت که در این صنف حدود ۵۰ کودک به شمول ۱۲ دختر سرگرم آموزش هستند.

او می‌گوید که برای آموزش کودکان روستای خود دو آموزگار استخدام کرده است و معاش آنان را از هزینه‌ی شخصی خود و با کمک مالی یکی از دوستانش در امریکا می‌پردازد.

اسحاق افزود که این دو آموزگار هر روز به مدت سه ساعت درس‌های مختلف مکتب را به این کودکان تدریس می‌کنند.

برخی از سازمان‌های دیگر نیز در افغانستان، زمینه‌ی آموزش رایگان برای کودکان را فراهم کرده‌اند.

از جمله صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف)، دارای ۲۵۱ صنف درسی رایگان در ولسوالی‌های مختلف قندهار است که خدمات آموزشی را به کودکان ارایه می‌کند.

این درحالی است که دانش‌آموزان در بسیاری از ولسوالی‌های ولایت قندهار هنوز به آموزش دسترسی ندارند.

از سویی هم طالبان پس از تسلط خود بر افغانستان، مکتب‌های متوسطه و لیسه را به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته‌اند.