بررسی یک اتهام؛ آیا کمیسیون انتخابات در اعلام نتایج انتخابات هرات، قانون را نقض کرده است؟

لطف‌علی سلطانی

اسنادی در اختیار روزنامه اطلاعات روز قرار گرفته که نشان می‌دهد کمیسیون انتخابات 50 درصد آرای باطله‌ی دو نامزد وکیل ولایت هرات که از سوی کمیسیون مستقل شکایت‌های انتخاباتی باطل اعلام شده بود را دوباره معتبر دانسته است.

بر اساس این اسناد، پس از بررسی پنج محل رأی‌دهی توسط کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی، به دلایل مختلف 100 رأی شهناز غوثی باطل اعلام شده است. در فهرست نتایج ابتدایی، شهناز غوثی 1715 رأی داشته است. با این حساب رأی بانو غوثی می‌بایست به 1615 رأی کاهش می‌یافت. پس از اعلام نتایج نهایی روشن شد که کمیسیون انتخابات در مرکز به 50 درصد آرای باطله‌ی او دوباره اعتبار بخشیده است و او با کسب 1662 رأی یکی از نامزدان برنده‌ی انتخابات اعلام شد.

بر اساس ابلاغیه‌ی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی که به تاریخ 16/11/1397 منتشر شده است، در محل 01 مرکز ده نو ولسوالی گذره در ورق نتایجی که در شب انتخابات به دست ناظران قرار گرفته است، تعداد رأی شهناز غوثی صفر بوده اما در نتایج ابتدایی آرای او در این محل به 32 رأی افزایش یافته است.

در مورد دیگر، در محل 03 مرکز سلیمی در ورق نتایجی که در شب انتخابات به دست ناظران رسیده، رأی شهناز غوثی صفر بوده است اما در نتایج ابتدایی، آرای او در این محل 58 رأی ثبت شده است.

در مورد دیگر، در محل 03 مرکز سلیمی در ورق نتایجی که در شب انتخابات به دست ناظران رسیده، رأی شهناز غوثی صفر بوده است اما در نتایج ابتدایی، آرای او در این محل 58 رأی ثبت شده است.

همچنان در محل 02 مرکز کلانه‌خلیل ولسوالی گذره ولایت هرات دلیل ازدیاد آرای خارج از محل رأی‌دهی، پنچ رأی شهناز غوثی باطل شده است.

آرای مرکز رأی‌دهی مسجد جامع سبول به دلیل بیشتر بودن اواراق رأی‌دهی از شمار رأی‌دهندگان آن به کلی باطل اعلام شده است. در این مرکز شهناز غوثی سه رأی داشته است.

با این حساب کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی فقط 100 رأی شنهاز غوثی را باطل کرده است. اما مدارک دیگر نشان می‌دهد که در چهار محل رأی‌دهی که آرای واقعی شهناز غوثی 5 رأی بوده است، در فهرست نتایج ابتدایی به 155 رأی افزایش یافته است.

بر بنیاد این سند، در محل رأی‌دهی 04 مکتب دخترانه‌ی ولسوالی کشک رباط سنگی در شب انتتخابات که آرا شمارش شده، شهناز غوثی 2 رأی داشته، اما در فهرست نتایج ابتدایی این رقم به 23 رأی افزایش یافته است.

همینطور در محل رأی‌دهی 11 در ناحیه سوم، مکتب خواجه محمد تاکی، در شب شمارش آرا شهناز غوثی یک رأی داشته، اما در نتیجه‌ی ابتدایی در این محل برای خانم غوثی 35 رأی درج شده است.

در یک مورد دیگر در محل رأی‌دهی 04 زنانه‌ی مکتب تابه بریان ولسوالی انجیل که شهناز غوثی در شب انتخابات پس از شمارش آرا دو رأی داشته در فهرست نتایج ابتدایی رأی او 41 رسانده شده است.

در یک مورد دیگر در محل 07 زنانه‌ی لیسه اسحق سلمان ولسوالی انجیل که در شب شمارش آرا پس از روز انتخابات، خانم غوثی هیچ رأی نداشته، در نتیجه ابتدایی رأی او به 56 افزایش یافته است.

از میان این 150 رأی خیالی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی پس از بررسی شکایت‌ها 100 رأی شهناز غوثی را به دلیل تفاووت آمار در شمارش آرا در شب پس از انتخابات و نتیجه‌ی ابتدایی، باطل کرده است.

از میان این 150 رأی خیالی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی پس از بررسی شکایت‌ها 100 رأی شهناز غوثی را به دلیل تفاوت آمار در شمارش آرا در شب پس از انتخابات و نتیجه‌ی ابتدایی، باطل کرده است. دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات در ولایت هرات 100 رأی باطل را از مجموع 1715 رأی شهناز غوثی کم کرده و برای اعلام نتایج نهایی آن را به مرکز فرستاده است. کمیسیون مرکزی انتخابات اما به دلایل نامعلومی دوباره 50 درصد آرای باطل او را اعتبار بخشیده و خانم غوثی را با 1662 رأی برنده اعلام کرده است.

مظفری، کمیشنر ولایتی کمیسیون انتخابات در ولایت هرات به روزنامه اطلاعات روز گفت که پس از آن وکلایی که رأی‌شان باطل اعلام شده بود، استیناف خواهی کرده و بر بنیاد آن کمیسیون انتخابات 50 رأی بانو غوثی را اعتبار بخشیده و به همین دلیل، او در فهرست برندگان راه یافته است.

بر بنیاد قانون انتخابات، پس از آن‌که کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی آرا را باطل اعلام می‌کند، نامزدان نمی‌توانند استیناف‌خواهی کنند و فیصله‌ی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی نهایی است. در قانون انتخابات تصریح شده است که پس از اعلام نتایج ابتدایی نامزدان حق شکایت دارند.

با این حساب رأی واقعی شهناز غوثی 1615 است و در فهرست نهایی برنده اعلام شده است. در حالی که مینا نادری با کسب 1630 رأی از راه یافتن به مجلس نمایندگان باز مانده است.

کمیسیون مستقل انتخابات اما می‌گوید که این کمیسیون طبق فیصله‌ی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی عمل کرده است. ذبیح‌الله سادات، معاون سخن‌گوی کمیسیون انتخابات به روزنامه اطلاعات روز گفت: «تطبیقاتی که این‌جا صورت می‌گیرد بر اساس ابلاغیه نیست، بلکه بر اساس یک فهرست است که در پای آن پنج کمیشنر مرکزی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی امضا کرده‌اند. ما بر اساس ابلاغیه‌های ابتدایی که تنها یک نفر پای آن امضا کرده است، تصمیم نمی‌گیریم.»

همچنین ماریا بشیر، که در نتایج نهایی 1639 رأی و 9 رأی از مینا نادری بیشتر دارد، در نتایج ابتدایی 1654 رأی داشته است، اما پس از آن که کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی به شکایت‌ها رسیدگی کرده و پرونده‌های تقلب را بررسی کرده است، 30 رأی خانم بشیر باطل شده است. کمیسیون انتخابات اما در مرکز دوباره به 50 درصد آرای باطل‌شده‌ی خانم بشیر اعتبار بخشیده است. هرچند آرای او برای راه‌یابی به مجلس نمایندگان کافی نبود و او برنده اعلام نشد.

آرای محل‌های رأی‌دهی 05 و 03 مرکز رأی‌دهی ده سرخ ولسوالی زنده‌جان، به دلیل برگه‌های رأی‌دهی فاقد مهر و عدم موجودیت فورم نتایج داخل صندوق و شکسته بودن ققل صندوق‌ها باطل اعلام شد؛ در این محل ماریا بشیر یک رأی داشته است.

در محل 11 مرکز مکتب عبدالعلی شاه توخی که به دلیل خیالی بودن، آرای تمام محل باطل شده بود نیز ماریا بشیر یک رأی داشته است.

آرای مرکز رأی‌دهی آوریج ولسوالی چشت شریف نیز به دلیل این که خیالی بوده، باطل اعلام شده است. در این مرکز ماریا بشیر چهار رأی داشته است.

آرای محل‌های 01 و 02 مردانه و 04 زنانه‌ی مرکز مکتب کمانه‌ی ولسوالی کهسان به دلیل «مهرهای غیررسمی» بی‌اعتبار اعلام شد. در این محل ماریا بشیر 14 رأی داشته است.

بر بنیاد اسناد اگر 50 درصد آرای باطل‌شده‌ی شهناز غوثی و ماریا بشیر اعتبار نمی‌یافت، مینا نادری با کسب 1630 رأی به مجلس نمایندگان راه می‌یافت.

آرای محل‌های 02 و 05 مرکز مولوی سراج ولسوالی غوریان به علت ثبت بیومتریک در یک ساعت و ثانیه مشابه به کاندیداها باطل اعلام شده است. در این محلات نیز بانو ماریا دو رأی داشته است.

بر بنیاد اسناد اگر 50 درصد آرای باطل‌شده‌ی شهناز غوثی و ماریا بشیر اعتبار نمی‌یافت، مینا نادری با کسب 1630 رأی به مجلس نمایندگان راه می‌یافت.

حبیب‌الرحمان پدرام، محمدرضا وطن‌دوست خوشک، عمرنصیر مجددی، حاجی محمدصادق قادری، غلام‌فاروق مجروح، استاد حمیدالله حنیف، منورشاه بهادری، حاجی شاه پوپل، سید عظیم رضایی، حاجی نذیراحمد حنفی، الحاج غلام‌فارق نظری، سید طاها صادق، رحیمه جامی، مسعوده کروخی، ناهید احمدی فرید، سمین بارکزی و شهناز غوثی به عنوان نمایندگان مردم هرات به مجلس نمایندگان راه یافته‌اند.

 1. با سلام و احترام!
  من نسبت به این سایت دیدگاه کاملاً باز و مثبت داشته ام، چرا که همواره گزارشات تحقیقی جالبی را برای خوانندگان تهیه کرده و به دسترس علاقه مندان اش قرار می دهد.
  اما در مورد این گزارش باید بگم، که متأسفانه از بنیاد غلط است و اطلاعات ناقصی را در اختیار تان قرار داده اند، ای کاش خودتان اطلاعات را جمع آوری کرده و سپس گزارش تان را تحریر می داشتید.
  همچون گزارشات ناقصی به اعتبار روزنامه اطلاعات روز صدمه می زند.
  من نمایندگی از کسی نمی کنم.
  اما صد در صد باور دارم که این گزارش کاملاً ناقص و جانب دارانه تحریر شده است.
  مدارک کافی نزد من موجود است.
  اگر نیاز بود در خدمت تان قرار می دهم، ولی باز هم تأکید می کنم در قسمت این گزارش تجدید نظر کرده و دوباره به همه مدارک و شواهد دسترسی پیدا کنید.
  سپس گزارش تان را به نشر برسانید.
  نیویورک تایمز، واشنگتن پست، رویترز و … به سادگی به این جایگاه نرسیده اند. باور کنید من به عنوان یکی از طرفداران این روزنامه همچون آینده بزرگی را نسبت به این روزنامه پیش بینی می کنم، پس مرا و سایر طرفداران تان را نا امید نکنید و ناآگاهانه گزارشات تان را به دسترس عموم قرار ندهید، چرا که روزی این مسائل برملا خواهد شد و آنگاه اعتبار تان سقوط خواهد کرد.
  والسلام.

  1. محترمی که این ایجا نظر داده است. اگر اسناد داری در همینجا اسناد خود را بگذار. لزومی ندارد به نشریه منت بگذاری. همین نشریه هم به این سادگی ها به اینجا نرسیده است.
   طرفدار هر کاندیدی که هستی اسناد خود به این نشریه ارایه کن تا مشخص شود. اگر اسناد نداری گپ هم نزن.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *