میر رحمان رحمانی به‌حیث رییس مجلس نمایندگان انتخاب شد

اطلاعات روز: عطامحمد دهقان‌پور، رییس موقت مجلس نمایندگان در پایان دومین دور انتخابات اعضای این مجلس برأی تعیین رییس‌شان، میر رحمان رحمانی را به‌حیث رییس مجلس نمایندگان اعلام کرد.

آقای رحمانی در انتخابات امروز ۱۲۳ رأی به دست آورد. رقیب او کمال ناصر اصولی نیز ۵۵ رأی به دست آورد و شکست خورد.

در این انتخابات 13 رأی سفید و 53 رأی باطل به صندوق‌ها انداخته شده بود. همچنان یک کاغذ سفید از صندوق‌ها بیرون آمد و دو رأی دیگر نیز ناپدید بود.

براساس نتایج برآمده از صندوق، هیچ نامزد رأی اکثریت (پنجاه درصد آرا به اضافه‌ی یک رأی) را به‌دست نیاوردند اما آقای رحمانی ادعا کرد که رییس مجلس انتخاب شده است زیرا به گفته‌ی او، آنچه از صندوق بیرون آمد، کمتر از مجموع آرأیی بود که در نصاب عمومی مجلس اعلان شده بود.

در آغاز روند رأی‌گیری عطامحمد دهقان‌پور، رییس موقت نصاب مجلس را 247 نفر اعلان کرد. براساس این نصاب، هر نامزدی که 124 رأی به‌دست می‌آورد، رییس مجلس می‌شد.

اما آنچه مجموع آرأیی که از صندوق بیرون شد، 244 رأی می‌شود. گم بودن سه رأی دیگر اکنون چالش جدیدی را خلق کرد.

به دنبال آن، یک منبع از مجلس نمایندگان به اطلاعات روز گفته بود که آقای دهقان‌پور، میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی پشت درهای بسته جلسه کردند و ساعتی بعد، میر رحمان رحمانی به‌صورت رسمی به‌حیث رییس مجلس نمایندگان اعلام شد.

در مصوبه‌ی شماره (1-001) امروز مجلس نمایندگان به امضای آقای دهقان‌پور آمده است: «مطابق به ماده‌ی هشتادوهفتم قانون اساسی کشور و ماده‌ی هشتم اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، محترم میر رحمان رحمانی، نماینده‌ی ولایت پروان، نامزد ریاست مجلس، در نتیجه‌ی انتخابات سری و مستقیم با کسب 123 رأی تأیید، 13 رأی سفید و 53 رأی باطل به اکثریت آرأی اعضای حاضر مجلس، به‌حیث رییس مجلس ولسی جرگه برأی یک دوره‌ی تقنینی (دور هفدهم)، انتخاب گردید.»

در این مصوبه نصاب مجلس 244 نفر ذکر شده است. براساس این نصاب، آقای رحمانی توانسته است پنجاه درصد آرا به اضافه‌ی یک رأی (123) رأی را به دست بیاورد.

انتخاب رییس و هیأت اداری مجلس نمایندگان در دوره‌های گذشته نیز جنجالی بوده است. در دور گذشته، پس از چند بار بی‌نتیجه ماندن انتخابات سرانجام عبدالرووف ابراهیمی از قوم ازبیک به‌عنوان یک فرد بی‌طرف به‌حیث رییس انتخاب شد.