معترضان در غور دروازه‌های اداره‌های دولتی را مسدود کردند