بدینوسیله به تاسی از فقره (۲)ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که ریاست شفاخانه رابعه بلخی...
بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در...
پروژه خریداری دوقلم تیل پطرول و دیزل دارای شماره داوطلبی ESRA/G/2-1400/NCB اداره تنظیم خدمات انرژی از تمام داوطلبان واجد شرایط...
بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری ومالداری در...
موضوع: پروژه اعمار چهار باب تشناب در مقر اداره ملی تنظیم امور آب. اداره ملی تنظیم امور آب از تمام...
شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/PD/NCB/G301/1400ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید...