اداره مستقل ارگان‌های محلی در نظر دارد پروژه تدارک و ترمیم ۱۲ عراده وسایط مختلف‌النوع اداره مرکزی خویش را به...
اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری لوازم حفظ...
وزارت امور سرحدات و قبایل از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید، تا در پروسه داوطلبی ترمیم آهن پوش...
وزارت امور سرحدات و قبايل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد، تا در پروسه داوطلبی ترمیم اساسی مهمانخانه شهرنو  بابت...
وزارت امور سرحدات و قبايل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد، تا در پروسه داوطلبی اعمار دیوار احاطه لیسه...
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی...
شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/PD/NCB/G-56/1400 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت...
موضوع: پروژه(دیوار استنادی سواحل دریایی قریه سرپل زید آباد ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر). اداره ملی تنظیم امور آب از...
موضوع: پروژه دیوار استنادی قریه مادی خیل ولسوالی متون ولایت خوست اداره ملی تنظیم امور آب از تمام داوطلبان واجد...