شماره دعوت به داوطلبیMAIL/PD/NCB/W/294/1400 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید...
شماره دعوت به داوطلبیMAIL/PD/NCB/W/293-1/1400–MAIL/PD/NCB/W/293-2 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید...
شماره دعوت به داوطلبی :- MAIL/PD/NCB/ G116/1400 ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان...