موضوع: پروژۀ چکدم و تحکیم سواحل دریای څړبنی ولسوالی اسمعیل خیل مندوزی قریه څړبنی ولایت خوست اداره ملی تنظیم امور...