بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، که   برنامه...
شماره دعوت به داوطلبی: MAIL/IFAD/CLAP/12032020/NCB پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام...
موضوع: پروژه اعمار ساختمان سربند و دیوار استنادی و کانال قریه رسول محمد ولسوالی شمل ولایت خوست بدینوسیله به تأسی...
موضوع: پروژۀ چکدم و تحکیم سواحل دریای څړبنی ولسوالی اسمعیل خیل مندوزی قریه څړبنی ولایت خوست اداره ملی تنظیم امور...