سکینه امیری

سکینه امیری

ﮔﺰﺍرش‌گر

سکینه امیری در دانشگاه ﮐﺎﺑﻞ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﯼ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ. از دو سال به این‌سو فعالیتش را در حوزه‌ی کار رسانه‌‌‌یی شروع کرده است. سکینه برای مدتی به‌ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮔﺰﺍرش‌گر ﺩﺭ «ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﻭﺯ» کار کرد. حوزه‌ی مورد علاقه‌ی او موضوعات اجتماعی‌‌، فرهنگی و مسایل خانواده است.