به لانه‌ی عنکبوت‌ها خوش آمدید
سرنوشت رنج‌آلود نسیمه، سرنوشت سینمای افغانستان هم است. نگاهش که آمیزه‌یی از حسرت و ناامیدی است به دور دست‌ها می‌افتد...