افغانستان سرزمینی است پر از افسانه‌ها، جایی که افسانه‌ها سوژه‌ی خوبی برای راه‌اندازی تجارت‌های شخصی است. کشوری که درآن داستان‌های...
  منبع: دیلی بیست برگردان: حمید مهدوی یک وزیر دولت افغانستان به سپرده‌گذاری یک میلیون دالر از کمک‌های انکشافی به...
  جلیل تجلیل کمیته‌ی مشارکت سیاسی زنان در کنفرانس مطبوعاتی دیروزش که در رابطه به «نقش مشارکت سیاسی زنان در...