شاعران شعر می‌خواندند و حضار کف می‌زدند. هنرمندان با ویلون و دمبوره آواز می‌خواندند و جوانان‌ می‌رقصیدند. ملت، حاشیه‌نشین سیاست...
(گزارشی از اداره‌ی پست افغانستان) بسیار شنیده‌ایم که شاهان خراسان توسط کبوتران نامه‌هایی به بغداد و شام می‌فرستادند. کبوتران سریع...
مربا ترش است، نه شیرین! اگر در بوتلی شکسته بود، مزه‌اش تغییر نمی‌کند. فوتبال، بازی با توپ است. اگر بازی...
شکیلا، شانزده سال سن داشت. از ولسوالی پنجاب ولایت بامیان به مرکز بامیان رفته بود تا چند روزی در خانه...