گزارشی از نقش چهره‌های بانفوذ سیاسی در فساد اداری و مالی خلیل پژواک و ذکی دریابی اشاره گزارش تحقیقی «حکومت...
سوال‌های بی‌پاسخ یک مصالحه
صرف بی‌نتیجه‌ی ده‌ها میلیون افغانی و آزادسازی مجرمان مبتنی بر توافق‌نامه‌ی حزب اسلامی و دولت خلیل پژواک در هشتم ماه...