کارهای کرده و نکرده‌ی شهردار مستعفی کابل
عبدالله حبیب‌زی سرپرست پیشین شهرداری کابل؛ دانش‌آموخته‌ی دانشگاه میسوری کلمبیا ‌در رشته‌ی مهندسی ترانسپورت، وعده‌های بلندبالای برای به‌سازی شهر آشفته‌ی...